Monday, 18 July 2011

Syarat sah Puasa

Syarat wajib puasa.

Segala syarat wajib puasa itu 4 perkara.

Pertamanya.... Islam.
Keduanya ........ Baligh yakni cukup Umur mengikut ukuran bulan.
Ketiganya......... Berakal.
Keempatnya.... Kuasa atas berpuasa.

Syarat sah puasa itu empat perkara....

Pertamanya... Islam.
Keduanya........ Berakal.
Ketiganya....... Suci dan Haid dan Nifas.
Keempatnya.. Waktu yang menerima bagi puasa.

Rukun Puasa itu tiga perkara...

Pertamanya.. Niat dengan hati...
Keduanya ..... Orang yang berpuasa.
Ketiganya .... Imsak yakni menahan diri daripada barang yang membathalkan puasa.

Dan disyaratkan taayin pada niat puasa fardhu iaitu bahawa berniat ia pada tiap tiap malam bahawa ia puasa esok hari daripada bulan Ramadhan atau daripada nazar atau daripada kaffarah.


Sent from my iPad

Syarat wajib Puasa

Puasa

Ketahui oleh mu bahawa wajib puasa itu dengan sembilan sebab....
Pertama..... Dengan Sebab melihat sehari bulan Ramadhan.
Keduanya... Dengan sebab sempurna bulan syaaban tiga puluh hari pada waktu tebal awan.
Ketiganya... Dengan khabar mutawatir dengan melihat akan dia dan jikalau daripada kafie sekalipun.
Keempatnya...dengan sebab menerima oleh Kadi akan perkhobaran orang yang adil dengan melihat akan dia.
Kelimanya... Dengan menghukum oleh Kadi yang mujtahid dengan thabit Ramadhan jika menyata ia akan dalil tempat berpegangnya.
Keenamnya... Dengan sebab membenar ia akan khobaran orang yang melihat akan anak bulan dan jikalau ada ia kanak kanak dan orang yang fasik.
Ketujuhnya.... Dengan zhan timbul bulan Ramadhan dengan ijtihad iaitu bagi orang yang kena tawan dan umpamanya .
Kedelapanya... Dengan sebab percaya ia akan orang yang berpegang ia dengan hisab dan orang yang ahli bintang dengan timbul bulan Ramadhan maka wajib atas keduanya dan atas orang yang membenarkan keduanya, oleh puasa.... Telah berkata akan ini hukum oleh Syeikh Ramli.
Kesembilannya....dengan sebab melihat kepada beberapa tanda timbul bulan Ramadhan....
Rujukan kitab hidayatus Sibyan ms 32 k 33.

Sent from my iPad